Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IWONA GROCHOWSKA (https://www.iwonagrochowska.com/kursy-online/)

Za pośrednictwem strony internetowej www.iwonagrochowska.com możliwy jest zakup różnego rodzaju usług, w szczególności kursów online, warsztatów lub wykładów, jak również produktów – m.in. palnerów, nagrań medytacji, e-book’ów.
Za pośrednictwem strony internetowej www.iwonagrochowska.com świadczona jest usługa Newslettera.

 

Postanowienia ogóle

§1.

Właścicielem sklepu internetowego https://www.iwonagrochowska.com/kursy-online/ zwanego dalej Sklepem oraz strony https://www.iwonagrochowska.com i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego, jak również świadczenie usługi Newsletter jest Rafał Grochowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Omnikon Procesy i Aparaty Rafał Grochowski z siedzibą przy ul. Malinowa 1, 95-010 Lipa, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 947-153-72-53, REGON 100565213.
Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.


Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@iwonagrochowska.com lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy Omnikon.

 

Definicje

§2.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://www.iwonagrochowska.com/kursy-online/.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
Sprzedawca – Rafał Grochowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Omnikon Procesy i Aparaty Rafał Grochowski z siedzibą przy ul. Malinowa 1, 95-010 Lipa, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 947-153-72-53, REGON 100565213.
Produkt – produkty oferowane w asortymencie Sklepu, w szczególności nagrania medytacji, e-booki, planery, które Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
Kursy online – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
Wykłady – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę wykładów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sprzedawcy.

 

Sprzedaż – postanowienia ogólne

§3.

Sprzedaż Produktów, Kursów online, Wykładów i/lub Warsztatów dokonywana jest na rzecz zarejestrowanych (z logowaniem) lub niezarejestrowanych (bez logowania) Użytkowników.

Stronami umowy sprzedaży Produktów, Kursów Online, Wykładów i/lub Warsztatów zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.

Ceny Produktów, Kursów Online, Wykładów i/lub Warsztatów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują koszty wysyłki Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danych Warsztatów.

Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.

Informacje o Produktach, Kursach Online, Wykładach i/lub Warsztatach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach, Kursach Online, Wykładach i/lub Warsztatach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

Sprzedaż Produktów

§4.

Użytkownik może dokonać zakupu Produktu/ów poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: Dodaj do koszyka).

Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu.

W dalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób dostawy i płatności. Możliwe są następujące opcje dostawy:
– w przypadku medytacji, e-book’a: przesłanie linku drogą mailową
– w przypadku Produktów innych niż określonych w pkt. 1) – Poczta Polska – list polecony (0,00 zł brutto).

Możliwe są następujące formy płatności:
Płatność za pośrednictwem systemu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).

Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem lub bez logowania:
Zakup z logowaniem wymaga od Użytkownika zalogowania się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu w podstronie: https://iwonagrochowska.com/moje-konto/

Zakup bez logowania wymaga od Użytkownika wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*). Jednocześnie na tym etapie Użytkownik poprzez zaznaczenie boxa Rejestracja może utworzyć konto na Sklepie.

Po wykonaniu czynności określonych w ust. 4 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, a następnie klika w „Zamawiam i płacę”, potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w OK w odpowiedzi na komunikat „Czy na pewno chcesz wysłać zamówienie?” i zostaje przeniesiony na stronę płatności online.

W celu dokonania płatności w systemie Blue Media Użytkownik klika w obrazek Blue Media i zostaje przekierowany na stronę logowania do systemu Blue Media, za pomocą której dokonuje płatności . Po dokonaniu płatności w systemie Blue Media Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.

Z chwilą dokonania skutecznej płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na Produkt/y.

Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt rachunek.

 

Wysyłka Produktów

§5.

Z zastrzeżeniem ust. 6 zakupiony Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Zamówienie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczane jest w terminach podanych na stronie http://www.poczta-polska.pl/.

Koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

Użytkownik powinien sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności pracownika poczty.

W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Użytkownik powinien sporządzić wraz z pracownikiem poczty odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail: pomoc@iwonagrochowska.com

Zakupione nagranie medytacji oraz e-booki wysyłane są wyłącznie w formie cyfrowej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku z nagraniem medytacji, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: pomoc@iwonagrochowska.com

 

Sprzedaż Kursów online, Warsztatów i/lub Wykładów

§6.

Użytkownik może dokonać zakupu Kursów Online, Warsztatów i/lub Wykładów poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: Dodaj do koszyka). Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu. W dalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób płatności. 

Możliwe są następujące formy płatności:
Płatność za pośrednictwem systemu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).
Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem lub bez logowania: 

Zakup z logowaniem wymaga od Użytkownika zalogowania się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu w podstronie: https://iwonagrochowska.com/moje-konto/

Zakup bez logowania wymaga od Użytkownika wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*). Jednocześnie na tym etapie Użytkownik poprzez zaznaczenie boxa Rejestracja może utworzyć konto na Sklepie.
Po wykonaniu czynności określonych w ust. 4 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, a następnie klika w „Zamawiam i płacę”, potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w OK w odpowiedzi na komunikat „Czy na pewno chcesz wysłać zamówienie?” i zostaje przeniesiony na stronę płatności online. 

W celu dokonania płatności w systemie Blue Media Użytkownik klika w obrazek Blue Media i zostaje przekierowany na stronę logowania do systemu Blue Media, za pomocą której dokonuje płatności . Po dokonaniu płatności w systemie Blue Media Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.

Z chwilą dokonania skutecznej płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na Produkt/y.

Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zamówienia, oraz kolejną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika z linkiem dostępu do Kursu Online, Warsztatu / Wykładu. Link dostępu zostanie wysłany najpóźniej w ciągu 72h, jednak nie później niż określony termin rozpoczęcia Kursu Online, Warsztatu, Wykładu.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Wykładach

§7.

Z zastrzeżeniem §10 rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż do 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia na Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.

Nieobecność na Warsztatach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ust. 3.

 

Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów i/lub Wykładów

§8.

Sprzedawca może odwołać Kurs online, Warsztaty lub Wykłady na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia.
W sytuacji odwołania Kursu Online, Warsztatów lub Wykładów Sprzedawca może ustalić nowy termin Kursu Online, Warsztatów lub Wykładów. Użytkownik może wziąć udział w Kursie Online, Warsztatach lub Wykładach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Kursu Online, Warsztatów lub Wykładów  i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Kursie Online, Warsztatach lub Wykładach.

W sytuacji odwołania Warsztatów lub Wykładów w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów lub Wykładów.

 

Prawa autorskie

§9.

Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia i metodologia stosowane na Kursach Online, Warsztatach i/lub Wykładach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

§10.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Omnikon Procesy i Aparaty Rafał Grochowski z siedzibą przy ul. Malinowa 1, 95-010 Lipa, lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@iwonagrochowska.com). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Konsument jest obowiązany zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 90 dni na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu Produktu przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Kurs Online, Warsztaty lub Wykłady rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Kursu Online, Warsztatów lub wykładów za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

Reklamacje

§11.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu, wykonanej usługi Kursu Online, Warsztatów lub Wykładów, lub samego procesu zakupowego.
Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. pomoc@iwonagrochowska.com
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Zasady świadczenia usługi Newsletter

§12.

Newsletter jest usługą bezpłatną, która wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
Newsletter jest usługą zawieraną na czas nieokreślony.
Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny (Unsubcribe) dołączony do każdej wiadomości zawierającej Newsletter, poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy pomoc@iwonagrochowska.com lub poprzez wysłanie listu na adres siedziby Sprzedawcy.

§13.

Wszelkie reklamacje z tytułu świadczenia usługi Newsletter należy składać na adres mailowy pomoc@iwonagrochowska.com lub pocztą bezpośrednio na adres siedziby Sprzedawcy.
W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Sprzedawcę.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dane osobowe i pliki cookies

§14.

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.iwonagrochowska.com/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe

§15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
Data opublikowania regulaminu 01.10.2022.
O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż w dniu dokonania płatności za Produkt/y i/lub Kursy Online, Warsztaty i/lub Wykłady zawarli Państwo umowę sprzedaży. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@iwonagrochowska.com bądź też listownie na adres: Omnikon Procesy i Aparaty Rafał Grochowski z siedzibą przy ul. Malinowa 1, 95-010 Lipa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zobowiązania Uczestnika warsztatów:

  1. Uczestnik zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Kursu Online, Warsztatów, w szczególności poprzez aktywny udział w Kursie Online, Warsztatach, punktualność oraz informowania o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Kursu Online, Warsztatów.
  2. Uczestnik jest świadomy, że Kurs Online, Warsztaty w żadnym razie nie mogą być postrzegane jako forma terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Kurs Online, Warsztaty nie mogą być stosowane jako narzędzie zastępcze niniejszych terapii.
  3. Uczestnik jest ponadto świadomy, że kurs online, warsztaty nie stanowią substytutu profesjonalnej porady prawnej, psychicznej, medycznej, finansowej, biznesowej, duchowej lub innej, udzielanej przez specjalistów z danej dziedziny.
  4. Uczestnik przystępując do kursu online, warsztatów ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji, i że Wykonawca nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Uczestnika decyzji, jak i konsekwencji tych decyzji.

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY